Przedmiot działalności

Żłobek Miejski zapewnia opiekę nad zdrowymi dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

 

Zadaniem Żłobka Miejskiego jest w szczególności:

  • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
  • troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki lekarsko – pielęgniarskiej, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
  • troska o rozwój umysłowy dzieci, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
  • kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w jego wychowaniu,
  • zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,
  • przestrzeganie zasad epidemiologicznych.

Historia zmian artykułu

LPIDID2Nazwa obiektuOperacjaUdostępniłOdpowiedzialny merytorycznieDataGodzina
11020Przedmiot działalnościdodanieAdam DylusAdam Dylus2018-04-1914:51:41